Juridische Context

Hier vind je onze regelgeving en juridische documenten.

dog2b.png

Femke Caes:
Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen (B.S.19/06/2017) (Ministerieel besluit, 2017)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen (B.S.13/04/2015) (Vlaamse regering, 2015)

Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden (B.S.02/07/2009) (Vlaams beleid, 2009)

Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (B.S.21/05/1999) (Vlaams beleid, 1999)

Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen (B.S.26/02/1965) (Vlaams beleid, 1965)


Sebastiaan Guns:

Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S. 26 juli 2013)

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (B.S. 07 april 2016)


Silke Choteau
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, wat betreft de taalkennisvereiste (B.S.13/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting cvba Diest-Uitbreiding, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S.03/11/2017)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de arbeidsvoorwaarden van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (B.S.12/10/2017)

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 (B.S.20/10/2017)

Omzendbrief BB 2017/3. - Omzendbrief betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 (B.S.07/08/2017)


Zoë Delbeke:

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat de verplichte <inburgering> van asielzoekers betreft, 20170710505 (februari 8, 2012).

Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten, 52571 (Mei 1, 2017).

Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 2017010505 (December 18, 2016).

Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 2017030051 (November 24, 2016).

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit


Lisa-Marie Degryse:

1) Koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft (FEDASIL, 24 juni 2004).

2) Wet van 12 januari 2007- wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (FEDASIL, 12 januari 2007).

3) Koninklijk besluit van 9 april 2007 tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels voor de centra voor observatie en oriëntatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (FEDASIL, 9 april 2007).

4) Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken , 2012009519 (December 4, 2012).

5) Wet tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 2017030051 (November 24, 2016).